Inlägg

Hela spelbranschen måste bilda front mot penningtvätt

penningtvätt

Anilla Brännström, chief compliance officer på Svenska Spel: ”Hela spelbranschen har en resa att göra för att ännu bättre motverka penningtvätt. Vi behöver gemensamt sluta upp och bilda front mot de kriminella aktörer som försöker utnyttja våra produkter och tjänster i brottsligt syfte.”

Den nya penningtvättslagen som träder i kraft den 2 augusti kommer att ställa höga krav på spelbranschen. Personligen ser jag stora likheter med de krav som redan idag ställs på finansiella institut, som banker. I det avseendet kunde jag önska att den nya lagen tog lite mer hänsyn till de specifika förutsättningar som spelbranschen har.

Men syftet med lagen är mycket bra. Att motverka penningtvätt är att bidra till ett bättre samhälle för alla. Det är något som varje seriös aktör på spelmarknaden bör anamma – för penningtvätt existerar självklart också i vår bransch. Det är inget vi kan blunda för.

Svenska Spel kommer att se till att regelverket mot penningtvätt följs hos oss. Men för detta krävs omfattande förberedelser:

För tre år sedan införde vi krav på att alla spel som läggs hos Svenska Spel ska vara registrerade. Det är nu en framgångsfaktor för att motverka penningtvätt. Vet vi inte vilka som spelar hos oss, så blir hela arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering ett slag i luften.

Det pågår en utveckling för att införa BankID för inloggning online. Vi räknar med att ha det på plats efter sommaren och kommer därefter successivt att avveckla inloggning med användarnamn och lösenord. När det gäller Vegas, så personaliseras redan nu samtliga värdebevis med namn, födelsedata och en text om att kvittot inte är ett bevis vid insättning. Dessutom kommer vi att förstärka lösenordskravet.

Våra ombud och affärspartners möter ju våra kunder i vardagen och kommer att förberedas för den nya penningtvättslagen på flera sätt. Tanken är att underlätta för dem så gott det går. Vi håller i detta nu på och tar fram en utbildning som sedan ska hållas för alla våra ca 20 000 spelsäljare samt 8000 partners under hösten. Även medarbetarna på Svenska Spel kommer att genomgå en webbutbildning.

I KYC-projektet, Know Your Customer, arbetar vi med att skaffa oss utökad kännedom om våra kunder i alla kanaler (Online, Ombud, Vegas). KYC-frågor tas fram som vi kommer att ställas till nya kunder i alla kanaler. Vi har genomfört kundtester för de olika kanalerna under maj för att få en uppfattning om hur kunderna uppfattar frågorna, för att säkerställa att de uppfattas på rätt sätt och landar bra hos kunderna.

Den nya lagstiftningen berör hela den svenska spelbranschen. Penningtvättsdirektivet, som den svenska lagen grundar sig på, gäller för hela EU. Det ska också framgå i kommunikationen. Vi arbetar därför för en branschgemensam kommunikation med SPER, Spelbranschens riksorganisation.

Detta är vad vi genomför just nu. Men hela spelbranschen, även de spelbolag som inte ingår i SPER, har en resa att göra för att möta kraven. Vi behöver gemensamt sluta upp och bilda front mot de kriminella aktörer som försöker utnyttja våra produkter och tjänster i brottsligt syfte. Spel ska självklart endast ske med schyssta pengar.

ANILLA BRÄNNSTRÖM
Chief Compliance Officer, Svenska Spel

Framtidens spelmarknad: Mindre spelreklam och mindre sponsring

spelreklam

Vid en legal licensmarknad kan spelbolagen annonsera hos alla mediaaktörer. Om spelbranschen flyttar en del av sina reklaminvesteringar till andra kanaler – bl a till Facebook och Youtube – så kan det bli problematiskt för mediahusen. Det är inte heller säkert att spelbranschen kommer att satsa mer på idrottssponsring. Framför allt kan breddidrotten få det tufft, menar Martin Sundberg, mediachef på Svenska Spel.

Många har förundrats över mängden spelreklam i TV, i tidningar och internet som vi översköljs med – och visst måste det vara mer nu än någonsin? Det stämmer. TNS/Sifo RM:s sammanställning av reklaminvesteringar visar att 2016 omsattes nästan 3,6 miljarder kronor brutto. Då inkluderar det ändå inte internet, som är en väldigt viktig marknadsföringskanal för spelbolagen.

Spelbranschens reklaminvesteringar har sedan 2011 ökat i snitt med 22% varje år. 2014 var ökningen över 60% jämfört med året innan!

Av de totala investeringarna 2016 kom 68% från spelbolag som idag saknar tillstånd att agera och marknadsföra sig i Sverige. Det är en uppseendeväckande hög andel som tydligt visar att främjandeförbudet – lotterilagens förbud mot att bl a publicera annonser för spelverksamhet som arrangeras utomlands – inte har fungerat. Även om det finns mediahus som efterföljer förbudet, så är de nu i klar minoritet.

Men en framtida licensbaserad spelmarknad kommer att ge oss en jämlik spelplan på många sätt. Det är något som vi välkomnar.

Gällande köpt reklam så kommer alla mediekanaler vara tillgängliga för licensierade bolag. Detta kommer främst att märkas på TV4, Facebook och Google (inklusive Youtube). Men det kommer inte att bli någon påtaglig förändring för konsumenterna, eftersom främjandeförbudet ändå har efterlevts så dåligt.

Förhoppningsvis kommer konsumenten ändå att märka en skillnad i marknadsföringen, då vi tror på en självsanering i branschen där det blir mindre vanligt med ”bonus”, ”free-spins” och andra tveksamma budskap som agerar inkastare till spelbolagen. Jag hoppas på renare och mer sanningsenliga budskap.

För massmedierna innebär samtidigt en legal licensmarknad ökad konkurrens om reklamintäkterna från fler mediaaktörer. Jag bedömer att vissa stora mediahus idag får upp till 15-20% av sina intäkter från spelbolagens marknadsföring. Om spelbolagen nu flyttar en del av sina reklaminvesteringar till andra kanaler, så kan detta visa sig problematiskt för mediahusen.

Och det finns annat som påverkar. Jag räknar med att det kommer att ske en viss konsolidering av spelbolagsmarknaden, med bolagsuppköp. Det, i kombination med att de framtida licensbolagen ska betala 18 procent i skatt, kan leda till åtstramningar när det gäller spelbranschens reklaminvesteringar. Det är också troligt att andra investeringsbehov kommer att väga tyngre än reklamköp, t ex kan de nya licensbolagen behöva satsa på att etablera närvaro hos fysiska ombud.

Detta gäller även sponsringen. Då det gäller idrottssponsring, så har främjandeförbudet fungerat relativt väl (det stora undantaget är väl SHL, som 2016 skrev sponsringsavtal med ett spelbolag som i nuläget saknar svenskt tillstånd). Jag vet att många inom idrotten nu hoppas på att en kommande licensmarknad ska leda till ökad idrottssponsring och uppdrivna avtalssummor. Men denna typ av marknadsföring riskerar att få stå tillbaka för det jag redan nämnt: ökade satsningar på sociala medier, ombudsetablering. Lägg till detta att spelbolagen kommer att ha aktieägarnas vinstkrav på sig även när skattesatsen blir 18-procentig. Det gör att förbunden och idrottslagen snarare kommer att behöva leva med lägre investeringar, framför allt riskerar detta att drabba breddidrotten.

Min sammanfattning blir således att vi kan räkna med större konkurrens om annonsmarknaden mellan mediehusen, en förväntad konsolidering av spelbolagen och prioritering av andra investeringar kommer troligen att leda till minskade reklamköp från spelbranschen, spelbolagen kommer att rensa upp i annonsbudskapen och idrottens förhoppningar om ökade sponsringsintäkter kan komma att grusas.

MARTIN SUNDBERG
Mediachef, Svenska Spel

 

 

 

Vad säger spelutredningen om riskspelen?

Kommer spelutredningen att titta på de olika spelens risker och föreslå åtgärder efter detta?

I dagens digitala värld ligger varje ny spelmöjlighet ett musklick bort. Därför måste alla spelbolag som vill verka på en kommande licensmarknad kunna erbjuda spännande spel – men på ett ansvarstagande sätt! Riskkategorisering av spel behövs för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt produkt. Det blir spännande att se vad spelutredningen säger om detta.

Nu kommer den hett efterlängtade spelutredningen. Äntligen blir det ordning och reda på den svenska spelmarknaden! Eller? För låt oss vara ärliga: Lyckas inte spelbolagen på den framtida licensmarknaden ta ansvar för sina kunder så finns det en risk att spelproblemen ökar.

Svenska Spel ska ”tillse konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet”. Det är den allra första punkten i vårt uppdrag från regeringen. Och en enorm utmaning. Vi står nu inför en spelutredning som kommer att ge spelbolagen helt nya förutsättningar. Det blir då extra viktigt att hitta en balans mellan attraktiva spel och ansvarstagande.

I dagens digitala värld ligger varje ny spelmöjlighet ett klick bort. Det spelbolag som inte ger sina kunder de produkter som efterfrågas kommer på sikt inte att finnas kvar på marknaden. Produkterna kommer däremot att finnas kvar, men då i händerna på aktörer i branschens absoluta utkanter där man har föga intresse för hur kunderna mår.

Förutsatt att spelen är säkra och schyssta, så vill vi – och alla andra spelbolag som vill verka på en kommande licensmarknad – kunna erbjuda dem till våra kunder. Utbudet av spännande spel ska vara stort, men vi måste låta konsumentskyddet komma i första hand. Och här har vi i spelbranschen ett gemensamt ansvar.

Ett första steg är att alla spelbolag på licensmarknaden accepterar faktumet att vissa spel är farligare än andra och börjar vidta åtgärder utifrån den insikten. Svenska Spels förslag till spelutredningen har varit att man bör införa en gemensam riskklassificering för spel utifrån ett beroendeperspektiv. Vi vill också att tillsynsmyndigheten sätter upp gemensamma nyckeltal som de licensierade bolagen ska använda för att mäta och redovisa effekten av sitt spelansvarsarbete. Det ska bli intressant att se hur spelutredningen behandlar frågan om riskspelen.

Folkhälsomyndigheten listar på sin webbplats sju egenskaper som gör ett spel extra riskfyllt. Läser man dem, så ser man snabbt att det handlar mycket om sunt förnuft. Och vill man på allvar sina kunders bästa, så behövs en vedertagen mall för att bedöma vilken beroenderisk ett visst spel kan utgöra. När man gjort den bedömningen blir det lättare att anpassa spelansvar och marknadsföring efter det.

På Svenska Spel använder vi verktyget GamGard för att göra kontinuerliga riskbedömningar av spelen. Det är ett verktyg som har utvecklats av ett 20-tal forskare tillsammans med före detta problemspelare och personer med erfarenhet av spelberoendebehandling. GamGard bedömer ett spel och dess utformning utifrån ett antal olika kriterier som tid mellan insats och utfall, design och effekter som ger upplevelsen av att man är ”nära att vinna”, naturliga pauser i spelet etc.

Om ett spel bedöms ha förhöjd risk för problemspelande så sätter vi in åtgärder. Det kan röra sig om att ge kunden utökade möjligheter att sätta egna gränser eller att införa restriktioner kring kundkommunikation och marknadsföring.

Låt oss vara ärliga: Lyckas inte spelbolagen på en licensmarknad ta ansvar för sina kunder så finns det en risk att spelproblemen ökar. Vi kommer aldrig att kunna hjälpa alla, men branschen kan och bör göra sitt allra bästa för att de som utvecklar spelproblem ska vara så få som möjligt. Och det helt oavsett var spelutredningen lägger ribban.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Bloggportalen främjandeförbud

Spelbolagen måste vinna kapplöpningen mot de kriminella

Bloggportalen främjandeförbud

Svenska Spel och andra spelbolag måste ständigt förbättra sin säkerhet för att försvåra för kriminell verksamhet. Det kommande penningtvättsdirektivet välkomnas därför av alla seriösa spelbolag.

I helgen publicerade Dagens Industri en artikel om penningtvätt, där polisens Nationella operativa avdelning särskilt pekar ut spelbolag som verksamheter där man kan tvätta svarta pengar. Bolagen i artikeln medger själva att det förekommer, men också att man jobbar hårt för att lösa problemen. Pia Rosin, kommunikationschef på Betsson, talar om det som en kapplöpning mot de kriminella. Det är en bild som jag delar fullt ut.

Ljusskygga verksamheter söker sig dit det finns stora pengar i omlopp, och de kriminella hittar ständigt nya kryphål även inom den digitala världen. Då gäller det att vi i spelbranschen är på tå och ligger steget före.

Di:s artikel gav visst eko i sociala medier, där det bland annat nämndes att Svenska Spel och ATG inte lyder under någon penningtvättlagstiftning. Visserligen omfattas inte Svenska Spel – med undantag av Casino Cosmopol – av lagkrav idag. Det innebär inte att vi på Svenska Spel skulle ha varit passiva i frågan – tvärtom! Vi har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att försvåra för penningtvätt.

Vi har infört insatsbegränsningar på spel och obligatoriskt ID-krav vid uthämtning av alla vinster över 1 000 kr. För några år sedan införde vi obligatorisk registrering av samtliga spel, något som gav kunderna ökad kontroll över sitt spelande, men även bättre förutsättningar för oss att identifiera och följa upp tvivelaktiga transaktioner.

Vi bevakar hela tiden avvikande spelmönster utifrån parametrar som snittinsats, nyöppnade konton, andel maxbet, IP-adresser etc. Samarbetet med polis och åklagare har intensifierats och det förebyggande arbetet mot matchfixning stärkts genom samarbete med Riksidrottsförbundet.

Idag omfattas spelbolagen alltså inte av direkta lagkrav för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, men just nu pågår ett arbete med att införa EU:s fjärde penningtvättsdirektiv i Sverige. Senast den 26 juni 2017 ska en ny svensk penningtvättslag finnas på plats och en av de större nyheterna i EU:s penningtvättsdirektiv är just att tillhandahållare av speltjänster också ska omfattas av reglerna att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är något som alla seriösa spelbolag välkomnar och innebär att kraven höjs för alla spelbolag som verkar inom EU.

Utöver de åtgärder Svenska Spel redan har vidtagit, så har vi lagt ner mycket arbete på att rusta bolaget för att leva upp till det nya regelverket på samtliga punkter. Kundidentifieringen online kommer att förstärkas ytterligare genom införande av bank-ID. Nyligen genomförde vi omfattande riskbedömning, som ska ligga till grund för Svenska Spels fortsatta operativa arbete i frågan. Här analyseras kunder, produkter, tjänster, distributionskanaler och geografiska förhållanden ur ett riskperspektiv. Förberedelserna pågår alltså för fullt.

Jag är övertygad om att även de utlandsbaserade spelbolagen förbereder sig på bästa sätt inför den kommande penningtvättsregleringen inom EU. För spelbranschens trovärdighets skull, så är det viktigt att varje bolag lägger energi på att vinna kapplöpningen mot kriminella intressen.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Bra om hela branschen kan enas

DQ6Q2396

Lennart Käll, vd Svenska Spel: ”I en gemensam branschorganisation kan spelbolagen snabbt komma överens om gemensamma förhållningssätt när det dyker upp nya möjligheter och utmaningar. Politiska beslutsfattare får dessutom en naturlig samtalspartner i spelrelaterade frågor.”

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER antog igår en gemensam avsiktsförklaring med syftet att ta gemensamt ansvar för självreglering i ett kommande licenssystem. På sikt är förhoppningen att vi ska kunna bilda en gemensam branschorganisation.

Den svenska spelbranschen har i praktiken två etablerade branschorganisationer. Dels är det SPER, Spelbranschens etiska råd, som samlar de spelbolag som verkar inom dagens svenska reglering. Där hittar man oss på Svenska Spel, ATG, Postkodlotteriet,Folkspel med flera. Dels har vi BOS, Branschföreningen för Onlinespel, som samlar de största av de idag utlandsbaserade spelbolagen. Bland medlemmarna finner vi etablerade aktörer som Unibet, Betsson, Mr Green, Paf med flera.

Med kommande spelreglering, där medlemmarna i BOS får licens att verka på den svenska marknaden, så behöver spelbranschen samlas i en gemensam organisation. Det första steget togs igår, då vi gick ut med en gemensam avsiktsförklaring.

Jag delar Gustaf Hoffstedts förhoppning om att en gemensam branschorganisation blir den naturliga samtalspartnern i spelrelaterade frågor, inte minst för politiska beslutsfattare. Tillsammans representerar SPER och BOS ca 95% av den svenska spelmarknaden och därmed har vi förutsättningar för en lyckad kanalisering och marknad på lika villkor.

Det handlar framför allt om att få till en fungerande självreglering av marknaden. Spelbranschens förutsättningar ändras oerhört snabbt. Vi har idag att förhålla oss till ett digitalt landskap, som skapar nya möjligheter och företeelser nästan från kvartal till kvartal. Spelbolagen måste direkt kunna ta ställning till hur man ska agera när en ny situation uppkommer. Då går det inte alltid att invänta lagstiftning. Risken är stor att lagen redan är föråldrad när den väl antas.

Med en självreglering ökar flexibiliteten. Då kan spelbolagen snabbt komma överens om gemensamma förhållningssätt. I en gemensam branschorganisation kan vi diskutera regler kring marknadsföring och spelansvar, i syfte att stärka konsumentskyddet så att så få människor som möjligt hamnar i ett spelberoende.

Branschen behöver stabila, ansvarstagande spelbolag som jobbar tillsammans mot spelandets baksidor och samtidigt hittar en hållbar balans mellan kunderbjudande och samhällsnytta. Det gynnar kunderna, ägarna och alla de organisationer som på något vis får del av spelbolagens intäkter, men även de som känner oro för ett ökat spelmissbruk.

Jag ska inte sticka under stol med att det kommer att bli många tuffa diskussioner. Det finns frågor där åsikterna tvärt går isär mellan de i Sverige reglerade bolagen och de utlandsbaserade. Jag tror att mycket handlar om företagens historik. Vi har olika rötter, vilket påverkar våra värderingar och i sin tur skapar olika företagskulturer. Det har tidvis lett till misstro från bägge sidor kring den andra sidans avsikter.

Men det finns också mycket som förenar. Vi tror på det vi gör och tycker alla att spel i grunden är något positivt. Spel är underhållning och spänning, en krydda i vardagen. Alla seriösa spelbolag är samtidigt högst medvetna om att spel om pengar även har baksidor, vare sig det nu handlar om spelberoende eller matchfixning.

Jag tror på konstruktiva diskussioner och tror att vi kan enas, att det finns mer som förenar än särskiljer.

Under Svenska Spels seminarium om integration i Almedalen tidigare i veckan, så framträdde bl a Shemsi ”Papi” Brahimi, vinnare av Swedbanks eldsjälspris på Idrottsgalan 2016 och en enastående förebild. Fem dagar i veckan jobbar han ideellt med spontanfotboll för barn och ungdomar med invandrarbakgrund i Kalmar. Han berättade på seminariet att han ibland stöter på fotbollskillar från skilda länder som vägrar möta varandra på plan, eftersom deras länder tidigare varit i krig. Shemsi har då ett rakt och tydligt svar till dem: ”Ja, men nu är vi i Sverige.”

Nu är det upp till SPER och BOS att komma överens om vilka spelregler som ska gälla när vi framöver ska samsas på samma plan. Nu är vi i Sverige. Låt oss påbörja konstruktiva diskussioner för kundernas och spelbranschens bästa.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

”Casinomiljarderna” väcker frågor kring spelreklamen

spelreklam

”Casinomiljarderna”, Måns Mosessons högintressanta radiodokumentär  om spelbranschen och ”de svenska guldgrävarna på Malta” är en resa in i en värld av lockerbjudanden och beroendetriggande speldesign. Finns på P1 Dokumentärs hemsida och som podd.

Måns Mosesson är en flerfaldigt prisbelönt radioreporter som vann Stora Journalistpriset så sent som 2014 för sin P1 dokumentär-serie Rädda Sverige. Nu granskar han spelbranschen och ”de svenska guldgrävarna på Malta” i två timslånga radiodokumentärer med titeln Casinomiljarderna. Första avsnittet sänds i P1 på söndag morgon 8:05, men programmet finns redan ute på P1 Dokumentärs hemsida och som podd.

Jag har lyssnat på dokumentären, som går att höra här. Den är oavbrutet intressant och mycket gripande. I programmet möter vi bland annat ”Carro”, som lockas in i nätcasinovärlden genom free-spins, bonusar och kundlojalitetsprogram, men snart har spelat bort det sparkapital hon har samlat ihop för att skaffa sig en egen lägenhet.

Programmet väcker många viktiga frågor kring marknadsföring och utformning av spel och vilket ansvar spelbolagen tar – eller inte tar – för sina kunder. Inget spel om pengar är helt utan risk, inte heller de som kommer från Svenska Spel. Men som spelbolag kan och bör man göra så gott man kan för att spelarna inte ska utveckla spelberoende. Så hur marknadsför vi på Svenska Spel våra produkter?

För att agera rätt, så utgår vi alltid från en riskbedömning där spelarens hälsa sätts i centrum: Hur hög risk är det att spelet i fråga kan trigga ett beroendebeteende? Detta gör vi med hjälp av verktyget GamGard, ett system som utvecklats av ett 20-tal internationella forskare i samarbete med före detta problemspelare och personer med erfarenhet av spelberoendebehandling.

GamGard bedömer ett spel och dess utformning utifrån tio olika kriterier. Det handlar bland annat om saker som vinståterbetalningsnivå (ju högre återbetalning, desto större risk) och naturliga pauser, design/effekter som ger upplevelsen av att man är ”nära att vinna” eller en illusion av att spelaren har en möjlighet att påverka utfallet mer än vad som faktiskt är fallet.

I fall ett spel har bedömts ha förhöjd risk för problemspelande så vidtar vi från Svenska Spels sida en rad åtgärder. Dels handlar det om att utveckla verktyg så att kunden själv kan sätta sina gränser, dels handlar det om begränsningar kring kundkommunikation och marknadsföring.

Vegas är till exempel ett rött spel enligt GamGard. Därför kräver vi av alla som vill spela Vegas att de sätter en obligatorisk budget för tid och pengar. Och framför allt: Vi marknadsför inte produkten. Detsamma gäller exempelvis slots-maskinerna på Casino Cosmopol.

I andra änden av skalan hittar vi spel som Stryktipset, Lotto, Keno etc, de som GamGard bedömer som så kallade ”gröna spel” med minimal risk för problemspelande. Med låg beroenderisk behövs inte samma återhållsamhet kring marknadsföringen. Det är stor skillnad på spel och spel. Därför är det viktigt att alla aktörer riskklassificerar sina produkter enligt en modell likt GamGard – vilket även är en central fråga i den pågående spelutredningen.

Nu är förstås inget system hundraprocentigt effektivt. I en perfekt värld, så skulle inte en enda spelare hos oss få problem. Men det är en utopi. Däremot vet jag att vi gör vårt bästa för att så få som möjligt ska behöva hamna i den situationen. Och jag är övertygad om att det är till stor hjälp om riskfyllda spel marknadsförs restriktivt – eller inte alls!

Detta är något jag både hoppas och tror att den pågående spelutredningen kommer att titta på. Den naturliga utgångspunkten för en framtida spelreglering måste vara att skydda konsumenterna från att utveckla spelberoende. Frågan om marknadsföring av högriskspel är därför en av flera viktiga frågor som utredaren Håkan Hallstedt har att ta ställning till.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Sunda intäkter och omtanke om kunderna ger tillskott till statskassan

Flera medier rapporterade nyligen om de statliga bolagens resultat för 2015. I sammanställningen kan man konstatera att när många andra statliga bolag backar, så ökar Svenska Spel. Svenska Spel är det näst bästa statliga företaget när det gäller tillskott till statskassan – 4,8 miljarder kronor.

Nu är förstås detta ingen tävling. Men det som verkligen gör mig stolt är att Svenska Spel kan bidra med detta tillskott samtidigt som vi har gjort det lättare för våra kunder att få kontroll över sitt spelande. Obligatorisk registrering av alla spel i kombination med bland annat vårt verktyg Spelkoll gör att varningssignalerna kommer tidigare och hjälper till att förebygga problemspel. Vi försöker helt enkelt hålla våra kunder borta från riskzonen.

Det var åtgärder som fick kosta: vi förlorade 800 miljoner i intäkter då vi införde dem. Men det var långsiktigt rätt. Nu går utvecklingen åt rätt håll, och som jag skrivit tidigare här i bloggen: Ansvarstagande behöver inte slå mot vinst, tvärtom. Det ska vara sunda intäkter och en genuin omtanke om kunderna som ger spelbolag tillväxt.

/Lennart Käll, vd Svenska Spel

Ansvarstagande ger starkt resultat för Svenska Spel

Svenska Spel gör starkt resultat - upp 86 Mkr under 2015.

Det går framåt för Svenska Spel. Under 2015 ökade rörelseresultatet med 86 miljoner kr. ”Det visar att strategin med upplevelse genom ansvar gör oss konkurrenskraftiga”, kommenterar Svenska Spels VD Lennart Käll.

 

2015 var ett bra år för Svenska Spel. Rörelseresultatet ökade med 86 miljoner kr och utvecklingen ser mycket positiv ut. Det visar att vår övergripande strategi – upplevelse genom ansvar – har varit riktig och gör oss konkurrenskraftiga.

Vid halvårsskiftet 2014 införde vi obligatorisk registrering av spel. Det var en viktig åtgärd. Dels har det gett våra kunder bättre koll på sitt spelande: Varningssignalerna kommer tidigare och hjälper till att förebygga problemspel. Dels har det gjort att Svenska Spel kan bedriva ett effektivt arbete mot penningtvätt och matchfixning.

Svenska Spel tappade då ca 800 miljoner kronor i intäkter, vilket var förväntat. Vi var redan då övertygade om att det var rätt väg att gå. Svenska Spels konkurrenskraft stärks långsiktigt genom att vi har fokus på sunda spelintäkter och en genuin omtanke om våra kunder.

Nu talar utfallet för 2015 ett tydligt språk. Rörelseresultatet för koncernen ökade med 86 miljoner kr (1,8 procent). Utvecklingen går åt rätt håll och jag är inte förvånad: Vi ser en ökande skepsis mot oseriösa spelbolag och generellt efterfrågar svenska konsumenter allt mer ansvarstagande från företagen. Där står Svenska Spel starkt.

Bara ett exempel: Casino Cosmopol förbättrade sitt resultat, samtidigt som proaktiva spelansvars­samtal på kasinona resulterade i att cirka 2 600 gäster stängde av sig själva. Det bevisar för mig att ansvarstagande inte behöver slå mot vinst. Tvärtom.

Under året har vi gjort det ännu enklare för våra kunder att ta en paus från spelandet oavsett kanal. De har fått en tydligare spelhistorik och tillgång till funktionen ”Mina spelvanor” som direkt signalerar när spelbeteendet utvecklats till att bli mer riskfyllt.

Men det finns ett smolk i glädjebägaren. På dagens spelmarknad agerar många oreglerade aktörer, ofta med aggressiv och oetisk marknadsföring av onlinespel. Det är problematiskt ur ett spelansvarsperspektiv. Att Svenska Spel inte får erbjuda nätkasino har lett till att konsumenterna söker sig till bolag som kan tillhandahålla just detta – och som dessutom lockar med bonusar, free-spins och tvivelaktiga lojalitetsprogram!

Detta riskerar att skapa spelberoendeproblem bortom vår kontroll och möjlighet till påverkan. Att problemet är omfattande visar sig i att Svenska Spel trots tillväxt ändå tappar marknadsandelar.

Därför är det positivt att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att utforma ett licenssystem på den svenska spelmarknaden, där konsumentskydd och lika villkor för aktörerna väger tungt. Det behövs ordning och reda!

Spelbolag ska vila på sunda intäkter från människor som vill ha en stunds förströelse och spänning. Något annat är inte hållbart i längden.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel